Logo Gmina Żółkiewka

Archiwum newsów, strona 3

Obrazek dla news_856

ROZPORZĄDZENIE NR 27 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób

26.11.2021

Rozporządzenie Nr 27
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 22 listopada 2021 r.


w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, włodawskiego i zamojskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2019 r. poz. 2368), zarządza się, co następuje

§ 1. Wyznacza się teren powiatów bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, włodawskiego i zamojskiego jako obszar, który jest szczególnie narażony na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do gospodarstw („obszar wysokiego ryzyka”).

§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się:

1) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, chyba że:

a) ryzyko wprowadzenia wirusa uważane jest za nieistotne ze względu na charakterystykę gospodarstwa i stosowane środki zmniejszające ryzyko, które właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii uzna za wystarczające lub

b) gatunki drobiu inne niż kaczki i gęsi są wykorzystywane jako zwierzęta wskaźnikowe zgodnie z postanowieniami właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii,

2) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi lub

b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu,

3) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu, chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa; DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 listopada 2021 r. Poz. 4914

4) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;

5) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych, chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum;

6) wykorzystywania jako wabików ptaków rzędów Anseriformes oraz Charadriiformes; chyba że są wykorzystywane w ramach programu nadzoru pod kątem grypy ptaków prowadzonego zgodnie z art. 4 dyrektywy 2005/94/WE, projektów badawczych, badań ornitologicznych lub wszelkiej innej działalności dozwolonej przez właściwy organ;

7) wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

§ 3. Zakazy, o których mowa w § 2 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1.

§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka

więcej

Obrazek dla news_855

informacja powiatowego lekarza weterynarii

23.11.2021

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że 18 listopada 2021r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2024 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Zgodnie z jej zapisami cały teren powiatu krasnostawskiego znajduje się w II obszarze objętym ograniczeniami. Rozporządzenie przeniosło gminę Rudnik i część gminy Żółkiewka z obszaru objętego ograniczeniami III do II. Oznacza to, że w przypadku uboju gospodarskiego w każdym gospodarstwie na terenie powiatu krasnostawskiego nie obowiązuje już pobieranie krwi od ubijanej trzody chlewnej. Pozostałe wymogi tj. zgłoszenie uboju do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie oraz badania przed i poubojowe obowiązują w dalszym ciągu. Wprowadzona zmiana nie zwalnia hodowców z obowiązujących zasad bioasekuracji, kontrole Inspekcji Weterynaryjnej odbywają się corocznie w każdym gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Krasnymstawie

Małgorzata Kalinowska

więcej

informacja powiatowego lekarza weterynarii

17.11.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że na terenie polski stwierdzono do dnia dzisiejszego tj. 16. 11.2021r. 350 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu oraz liczne przypadki choroby u ptactwa dzikiego. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722). Przedstawione poniżej wymagania dotyczą wszystkich właścicieli posiadających drób w gospodarstwach komercyjnych oraz na własne potrzeby.

Na terytorium Polski:

  • zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

  • nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.


 

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Krasnymstawie

Małgorzata Kalinowska

więcej

Obrazek dla news_851

Szkolenie dla rolników

08.11.2021

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie zaprasza wszystkich rolników do udziału w szkoleniu internetowym w dniu 19.11.2021 r. o godz. 11.00.

Temat szkolenia: Ogólne założenia integrowanej ochrony roślin – uprawa zbóż i rzepaku.

Zapisy na szkolenie przyjmuje doradca:  Marzena Szymaszek

telefon do doradcy: 665 031 656

e-mail: mszymaszek@wodr.konskowola.pl

telefon do PZDR Krasnystaw: 82 576 30 43

Każdy uczestnik dostanie link do szkolenia na wcześniej zgłoszony doradcy adres e-mail.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.