Logo Gmina Żółkiewka

News

News zdjęcie id 437

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Żółkiewka

21.01.2020

Gmina Żółkiewka przystąpiła do realizacji projektu pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Żółkiewka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4. Rewitalizacji obszarów wiejskich.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 261 125,74 zł, zaś łączna wartość dofinansowania przyznanego Gminie to 5 561 636,53 zł. W tym w formie płatności ze środków europejskich w kwocie 4 976 201,12 zł, w formie dotacji celowej z budżetu państwa 585 435,41 zł. Realizacja projektu jest następstwem zdiagnozowania potrzeby rewitalizacji obiektów infrastruktury zarówno w aspekcie społecznym, jak i technicznym. Będzie on realizowany na terenie Gminy Żółkiewka w sołectwach: Żółkiewka oraz Żółkiew-Kolonia. Ma on w znaczący sposób przyczynić się do pomocy w rozwiązaniu problemów społecznych oraz gospodarczych na tych terenach i oddziaływać na całą gminę oraz jej otoczenie. Jak stwierdzono podczas przygotowywania projektu, brak infrastruktury pozwalającej na integracje społeczną, aktywność czy miejsc bezpośrednio związanych z kulturą ma negatywny wpływ na mieszkańców gminy i powoduje problemy na wielu płaszczyznach. Jednym z najpoważniejszych zdiagnozowanych zagrożeń jest wykluczenie społeczne osób zamieszkujących tereny przewidziane w projekcie do rewitalizacji. Brakuje również placówek mających na celu pomoc osobom w tej zagrożonej wykluczeniem społecznym grupie. W związku z tym realizowany projekt pozwoli na stworzenie obiektów umożliwiających rekreację, przyczyni się do rozwoju infrastruktury oraz, w konsekwencji, doprowadzi do zwiększenia potencjału turystycznego gminy. Obecnie na obszarze rewitalizacji funkcjonuje Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, który ze względu na stan techniczny (m. in. niewystarczająca liczba pomieszczeń, niski standard pomieszczeń, niskie parametry termiczne budynku) i nieodpowiedni zakres oferowanych usług ze względu na braki infrastrukturalne, nie spełnia oczekiwań mieszkańców, oraz nie zapewnia odpowiedniej pomocy. Nie mniej jednak odpowiednie zagospodarowanie nieużywanych obecnie obiektów może rozwiąże ten problem.

Projekt zakłada przystosowanie terenów znajdujących się przy zalewie w Żółkiew-Kolonii. Jest to obecnie miejsce nie przystosowane do funkcji społeczno-rekreacyjnych ze względu na: brak elementów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej, brak parkingu z wyznaczonymi miejscami postojowymi, brak chodnika. Po odnowie oraz odpowiednim zagospodarowaniu terenu, będzie on atrakcyjnym obiektem rekreacyjnym pozwalającym mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym tereny Gminy na wypoczynek i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Celem głównym realizowanego w ten sposób projektu jest poprawa sytuacji gminy oraz wzmocnienia potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie gminy Żółkiewka. Dodatkowo, dzięki realizacji projektu, zostaną osiągnięte następujące cele szczegółowe: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej, sieci dróg i estetyki przestrzeni publicznej; wzrost atrakcyjności obszaru oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego; stworzenie warunków do tworzenia wydarzeń społecznych, co pozytywnie wpłynie na jakość i dostępność usług społecznych, kulturalnych oraz turystycznych; likwidacja izolacji obszarów problemowych – aktywacja zawodowa i społeczna osób zamieszkujących obszary rewitalizacji.

W wyniku realizacji projektu zostanie poprawiona sytuacja osób i grup zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Żółkiewka, dzięki zwiększeniu dostępu do usług publicznych oraz rozwój form pomocy wyżej wymienionym osobom. Dodatkowo wypadkową projektu jest umożliwienie mieszkańcom podjęcia aktywności, jak i rekreacji na obiektach wchodzących w skład obszaru poddanego rewitalizacji. Otworzy to również możliwość rozwoju Gminy pod względem inwestycyjnym, jak i będzie punktem wyjścia dla późniejszego rozwoju infrastruktury. Odnowione lokacje pozytywnie wpłyną na estetykę przestrzeni publicznej. Ostatecznie projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), co pozwoli wprowadzić nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne również do strefy publicznej. W przyszłości zaowocuje on więc również pozytywnym wpływem na środowisko regionu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych o przynajmniej 10%.

 

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.