Logo Gmina Żółkiewka

News

ZARZĄDZENIE Nr 37/16 WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

04.11.2016

Zarządzenie Nr  37/16

Wójta Gminy Żółkiewka

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żółkiewka na lata 2016 – 2025

            Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 16b ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) oraz uchwały Nr V/31/15 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 2222) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żółkiewka na lata 2016 – 2025.

§ 2.

Konsultacje odbędą się w terminie od 4.11.2016 r. do 14.11.2016 r.

§ 3.

Konsultacje swoim zasięgiem obejmą teren gminy Żółkiewka i skierowane są do mieszkańców gminy Żółkiewka.

§ 4.

 1. Konsultacje mają formę pisemnego wyrażania opinii poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do zarządzenia.

 2. Nie wyrażenie opinii w terminie określonym w § 2 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 3. Projekt dokumentu poddanego konsultacjom zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żółkiewka http://ugzolkiewka.bip4.e-zeto.eu/, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce.

 4. Wypełniony formularz można przesłać w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do godz. 15oo na adres  e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce: , złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce.

  § 5.

  Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Żółkiewka, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.

  § 6.

  Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce.

  § 7.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.