Logo Gmina Żółkiewka

News

ZARZĄDZENIE Nr 36/16 WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

04.11.2016

ZARZĄDZENIE Nr 36/16

WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r."

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr V/31/15 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 2222) - zarządzam, co następuje:

§1

  1. Przeprowadzenie w okresie od dnia 4 listopada 2016 r. do dnia 14 listopada 2016 r. konsultacji nad projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.".
  2. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) działające na terenie gminy Żółkiewka.

§2

  1. Konsultacje mają formę pisemnego wyrażania opinii poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do zarządzenia.
  2. Nie wyrażenie opinii w terminie określonym w § 1 ust. 1 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§3

  1. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żółkiewka http://ugzolkiewka.bip4.e-zeto.euĄ na stronie internetowej www.zolkiewka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żółkiewka.
  2. Wypełnione formularze można składać w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Żółkiewka lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zolkiewka.pl.

§4

Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii oraz stanowisko Wójta Gminy zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żółkiewka nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.