Logo Gmina Żółkiewka

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka

Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka

Gmina Żółkiewka przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka służącej realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z: Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r., Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r. oraz Ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zakłada się, że opracowana Strategia Rozwoju Elektromobilności stanowić będzie dokument zawierający ocenę możliwości, wskazanie planu działań oraz analizę możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Żółkiewka. Wdrożenie założeń Strategii przyczyni się m.in. do:

 • Spadku ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu – na skutek realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności zmniejszy się zapotrzebowanie na energię wytworzoną przy użyciu konwencjonalnych źródeł energii, w tym paliw kopalnych, ropy naftowej, dzięki czemu redukcji ulegnie poziom emisji substancji szkodliwych. Szczególnie ważne jest zmniejszenie zanieczyszczenia na szlakach komunikacyjnych, gdzie jednocześnie znajdują się duże skupiska ludzi.
 • Spadku zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia, alergie – dzięki poprawie jakości powietrza.
 • Wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz pojazdów elektrycznych, co spowoduje spadek kosztów utrzymania obiektów publicznych oraz doprowadzi do znacznych oszczędności w budżetach gospodarstw domowych.
 • Wzrostu świadomości o odnawialnych źródłach energii – bezpośredni udział w Strategii Rozwoju Elektromobilności mieszkańców Gminy (poprzez konsultacje społeczne) będzie oznaczać zwiększenie ich świadomości w zakresie elektromobilności, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, możliwości ich wykorzystania oraz wynikających z tego korzyści.
 • Ochrony środowiska naturalnego – bezpośrednim oddziaływaniem Strategii będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w wyniku zmniejszenia ilości zużywanych paliw konwencjonalnych.
 • Poprawy atrakcyjności Gminy – dzięki realizacji Strategii Gmina będzie postrzegana jako nowoczesna, innowacyjna. Jest to niezwykły sposób na promocję Gminy i stworzenie miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.
 • Stworzenia miejsc pracy związanych z elektromobilnością – wdrożenie Strategii Rozwoju Elektromobilności spowoduje, że w niedalekiej przyszłości (zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Elektromobilności – do 2025 r.) mogą powstać małe firmy obsługujące infrastrukturę dla elektromobilności np. związane z obsługą pojazdów, ładowarek, tworzeniem systemów informatycznych.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości i skoncentrowany jest wokół zagadnień związanych z upowszechnianiem stosowania pojazdów z napędem elektrycznym. Analizując światowe statystyki tempa przyrostu pojazdów elektrycznych i zdając sobie sprawę z unijnych wymogów dotyczących poprawy jakości powietrza, można zaobserwować, że Polskę, podobnie jak inne kraje europejskie, czeka epoka nisko i zeroemisyjnego transportu.

..................................................................................

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”

W dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Gminy Żółkiewka podjęła uchwałę Nr XXII/151/20 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”.

Celem niniejszego opracowania jest ocena możliwości, wskazanie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Żółkiewka.

Załącznik. Uchwała Nr XXII/151/20  Rady Gminy Żółkiewka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”

 

W dniu 5 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Żółkiewka wydał zarządzenie Nr 1/21 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”.

Do zadań Zespołu należy m.in. opracowanie założeń dot. „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”, w tym:

 1. Przygotowanie propozycji i określenie działań kierunkowych rozwoju elektromobilności.
 2. Zebranie informacji i danych o stanie obecnym rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka.
 3. Wyznaczenie priorytetów i celów strategicznych w rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka.
 4. Określenie kierunku rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
 5. Bieżący kontakt z wykonawcą dokumentu w celu wymiany niezbędnych informacji i dostarczenia materiałów służących opracowaniu Strategii.
 6. Współpraca z wykonawcą w zakresie konsultacji społecznych.

Załącznik: Zarządzenie nr 1/21 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka"

.......................................................................................................................................................

W dniu 11 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Żółkiewka wydał zarządzenie Nr 3/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Żółkiewka dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem, poznanie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka oraz konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 8.03.2021 r. do 22.03.2021 r.

Ogłoszenie o rozpoczeciu konsultacji

Załącznik. Zarządzenie nr 3/21 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Żółkiewka dotyczących opracowania i konsultacji projektu  „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy  Żółkiewka”

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka

 

Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”

 

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w Gminie Żółkiewka dotyczącymi opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka” zachęcamy Państwa do przekazania swoich uwag do dokumentu za pomocą poniżej zawartego formularza.

Wypełniony formularz uwag i opinii można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Żółkiewka, ul.  Hetmana  Żółkiewskiego  2,  22-335  Żółkiewka lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zolkiewka.pl. Na kopercie lub w tytule e-maila prosimy wpisać „konsultacje społeczne - S.R.E”.

Na Państwa uwagi czekamy w terminie od dnia 08.03.2021 r. do dnia 22.03.2021 r.

Zbieranie uwag do dokumentu ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny. Uwagi bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - doc 

Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - pdf

 

Formularz ankiety w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”

 

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”, zachęcamy do wypełnienia poniżej zamieszczonego formularza ankiety mającego na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem oraz poznanie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka.

Wypełniony formularz ankiety można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Żółkiewka, ul.  Hetmana  Żółkiewskiego  2,  22-335  Żółkiewka lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zolkiewka.pl. Na kopercie lub w tytule e-maila prosimy wpisać „konsultacje społeczne - S.R.E”.

Na Państwa uwagi czekamy w terminie od dnia 08.03.2021 r. do dnia 22.03.2021 r.

Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny. Wyniki uzyskane podczas ankietyzacji wpłyną na kształt opracowywanej Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka.

Formularz ankiety w ramach opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - doc

Formularz ankiety w ramach opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka - pdf

....................................................................................................................................................

Spotkanie online - w ramach konsultacji społecznych w Gminie Żółkiewka dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka”

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, urzędników Urzędu Gminy i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym online, które odbędzie się w dn. 11 marca 2021 r. o godz. 14:00 za pomocą internetowego kanału Facebook - strona Warsztaty online Strategia Elektromobilności.

Aby uczestniczyć w transmisji na żywo należy za pomocą portalu Facebook https://www.facebook.com/Warsztaty-online-Strategia-Elektromobilności-103136644723656/?modal=admin_todo_tour dołączyć do wydarzenia na żywo o wskazanej powyżej dacie i godzinie.

Udział w dyskusji można wziąć bezpośrednio na portalu Facebook za pomocą komentarzy pod prowadzoną transmisją lub poprzez przesłanie zapytań na adres e-mail: widomski@widomski.org.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na temat elektromobilności:

 • I materiał informacyjny - stanowi zbiór podstawowych informacji związanych z elektromobilnością, ukazuje formy pojazdów elektrycznych, ale również inne elementy systemu np. formy ładowania. Pokazane zostały tu ciekawe przykłady elementów Smart City.
 • II materiał informacyjny - wskazuje na przyczyny przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności, na budowę dokumentu, prezentuje opis niedoborów jakościowych i ilościowych taboru i infrastruktury drogowej Gminy Żółkiewka. Przedstawiono tu również fazy rozwoju elektromobilności w Polsce, wskazano na propozycje zaplanowanych przedsięwzięć i zadań w dwóch horyzontach czasu: do 2026 r. i 2036 r.

Załącznik. I materiał informacyjny

Załącznik. II materiał informacyjny

.........................................................................................................................

 

Poniżej publikujemy raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Żółkiewka dotyczących opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka, które odbyły się w dn. od 08.03.2021 r. do 22.03.2021 r.

Załącznik. Raport z konsultacji społecznych w Gminie Żółkiewka dotyczących opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Żółkiewka

 

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.