Logo Gmina Żółkiewka

Lokalny Program Rewitalizacji

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ŻÓŁKIEWKA

Gmina Żółkiewka, Uchwałą nr XXV/160/17 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 14 czerwca 2017 r., przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przesłanką do przystąpienia do opracowania niniejszego dokumentu był fakt, iż na terenie Gminy występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym  z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Wójt Gminy

/-/ Jacek Lis

Zarządzenie Nr 23/17

Wójta Gminy Żółkiewka

 z dnia 21.07.2017r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żółkiewka dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 r. poz. 446 ze zm. oraz § 2 ust. 3 uchwały Nr XXV/161/17 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żółkiewka, zarządzam co następuje:


§ 1.

 1. Konsultacje ogłasza się w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żółkiewka dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu  zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.
 2. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28 lipca 2017r. do dnia 07 sierpnia 2017r.
 3. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
 1. Bezpośrednie spotkanie w formie spaceru badawczego połączonego z wywiadami. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żółkiewka.
 2. Bezpośrednie spotkanie w formie debaty konsultacyjnej, na której omówione zostanie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żółkiewka – opracowanego na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy.
 3. Wyrażanie opinii i uwag za pomocą formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Żółkiewka – www.zolkiewka.pl (zakładka "Lokalny Program Rewitalizacji").
 4. Pisemne wyrażanie opinii i uwag, przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@zolkiewka.pl

§ 2.

Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz zgłaszania uwag oraz ankieta będą dostępne od dnia 28 lipca 2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Żółkiewka – www.zolkiewka.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji") oraz w pokoju nr 26 w budynku Urzędu Gminy. Formularz zgłaszania uwag będzie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w pokoju nr 26 godzinach pracy Urzędu.

§ 3.

W skład zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji a także przygotowanie wstępnej informacji i projektów dotyczących przedmiotu konsultacji wchodzą:

 1. Wojciech Kaczmarczyk – Urząd Gminy Żółkiewka
 2. Barbara Niedźwiedź – Urząd Gminy Żółkiewka
 3. Sebastian Kubina – Urząd Gminy Żółkiewka

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji

 

Wójt Gminy Żółkiewka

                  J a c e k   L i s

 

Żółkiewka, dnia 28 lipca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

Wójt Gminy Żółkiewka informuje, iż w dniach od 28.07.2017 r. do dnia 07.08.2017r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żółkiewka dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w następującej formach:

 1. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 07.08.2017 r. od godz. 9:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Zgłoszenie udziału należy wcześniej przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zolkiewka.pl lub telefonicznie pod nr 84 68 31 676, podając swoje imię i nazwisko. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żółkiewka.
 2. Debaty Konsultacyjnej w dniu 07.08.2017 r. na której omówiony zostanie projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żółkiewka – opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy.
 3. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Żółkiewka – www.zolkiewka.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji"). Wypełnione formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2017 r. do Urzędu Gminy Żółkiewka pocztą tradycyjną (Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka oraz elektroniczną na adres: sekretariat@zolkiewka.pl, a także złożyć bezpośrednio w pok. nr 26 w godzinach pracy Urzędu.

Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 28 lipca 2017 r. na stronie stronie internetowej Urzędu Gminy Żółkiewka – www.zolkiewka.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji") oraz w pokoju nr 26 w budynku Urzędu Gminy. Formularz konsultacyjny będzie można pobrać w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Żółkiewka.

Wójt Gminy Żółkiewka

        Jacek Lis

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady Rewitalizacji w Gminie Żółkiewka

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), Wójt Gminy Żółkiewka zarządza, co następuje:

§ 1.

Określa się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Rady Rewitalizacji w Gminie Żółkiewka, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Żółkiewka.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żółkiewka

        Jacek Lis

 

 

Załącznik do zarządzenia

Nr 24/17

Wójta Gminy Żółkiewka

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Zasady wyznaczania składu oraz działania

Rady Rewitalizacji w Gminie Żółkiewka

§ 1.

Rada Rewitalizacji w Gminie Żółkiewka, zwana dalej Radą, reprezentuje interesy wszystkich grup interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych. Rada Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy.

§ 2.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji oraz eksperci,

w liczbie co najmniej 14 osób:

 1. cztery osoby spośród członków zespołu projektowego (koordynator projektu);
 2. trzech przedstawicieli  Rady Gminy Żółkiewka;
 3. trzech przedstawicieli mieszkańców Gminy;
 4. dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Gminy Żółkiewka;
 5. dwie osoby reprezentujące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Żółkiewka.

§ 3.

 1. Członków Rady wymienionych w § 2 pkt 1 wskazuje Wójt Gminy.
 2. Członków Rady o którym mowa w § 2 pkt 2 wskazuje Przewodniczący Rady Gminy.
 3. Członków Rady wymienionych w § 2 pkt 3 wskazują mieszkańcy Gminy w formie listy poparcia dla kandydata. Zastrzega się, że kandydat do Rady musi uzyskać poparcie co najmniej 5 mieszkańców Gminy. Mieszkaniec Gminy może zgłosić tylko jednego przedstawiciela na członka Rady.
 4. Członków Rady wymienionych w § 2 pkt 4 wskazują osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, w formie listy poparcia dla kandydata. Członkiem Rady zostanie osoba, która uzyskała największą liczbę podpisów na liście poparcia. Zastrzega się, że każda z organizacji może zgłosić jednego przedstawiciela.
 5. Członków Rady o którym mowa w § 2 pkt 5 wskazują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Żółkiewka w formie listy poparcia dla kandydata. Członkiem Rady zostanie osoba, która uzyskała największą liczbę podpisów na liście poparcia. Zastrzega się, że przedsiębiorca może udzielić poparcia jednemu kandydatowi.
 6. Kadencja Rady upływa z momentem zakończenia prac związanych z wdrożeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 7. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji możliwe jest z uzasadnionych przyczyn. W jego miejsce, w trybie określonym w ust. 1-5, wybierany jest następca.

§ 4.

 1. Wzór karty zgłoszenia kandydata na członka Rady, o którym mowa w § 3 ust. 3, 4 i 5, stanowi załącznik Nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
 2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady, o którym mowa w § 3 ust. 3, 4 i 5 przygotowuje Wójt Gminy poprzez zamieszczenie informacji  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.
 3. Ogłoszenie określa termin i miejsce składania zgłoszeń kandydatów. Termin dokonywania zgłoszeń nie może być krótszy niż 7 dni od ukazania się ogłoszenia.
 4. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów niż liczba członków Rady określona w § 2 pkt. 3 wyłonienie kandydata następuje spośród zgłoszonych kandydatur w sposób odpowiadający najbardziej profilowi demograficznemu Gminy w zakresie wieku i płci.
 5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby podpisów na liście poparcia, wyłonienie kandydata o którym mowa w § 2 pkt. 4 i 5, następuje w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez  Wójta Gminy.

§ 5.

 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy.
 2. Przewodniczącego Rady wskazuje Wójt Gminy.
 3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komitetu wybierają Zastępcę Przewodniczącego Rady spośród swoich członków.
 4. Zastępca Przewodniczącego wyłaniany jest w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.
 5. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący.
 6. Przewodniczący Rady odpowiada za formułowanie ustaleń z posiedzeń Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 7. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Zastępca Przewodniczącego Rady.
 8. Rada obraduje na posiedzeniach, których częstotliwość wynika z bieżących potrzeb.
 9. Przez posiedzenie rozumie się zwołanie członków Rady na określony dzień niezależnie od czasu trwania spotkania.
 10. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 6.

Członkowie Rady zobowiązani są do czynnego włączenia się w przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, między innymi poprzez uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach skierowanych bezpośrednio do interesariuszy rewitalizacji.

§ 7.

 1. Rada zajmuje stanowisko w powierzonych sprawach w formie opinii, która jest formułowana w drodze uzgodnienia stanowisk lub głosowania.
 2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Rady są protokołowane, zaś dokumentacja jego działalności jest przechowywana i archiwizowana w Urzędzie Gminy.
 4. Protokół winien być sporządzony, w terminie 3 dni od daty posiedzenia.
 5. Protokół powinien zawierać zwięzły opis spraw skierowanych pod obrady Rady oraz ustalenia Rady.
 6. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz opinię Rady.
 7. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady, członkowi przysługuje prawo do złożenia na piśmie własnej opinii, co do omawianych spraw. Opinia taka zostanie zaprezentowana przez Przewodniczącego na posiedzeniu Rady.

§ 8.

 1. Obsługę organizacyjną Rady prowadzi Urząd Gminy.
 2. Przewodniczący Rady odpowiedzialny jest za cały tok formalno-prawny prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, współpracę pomiędzy Radą Rewitalizacji, a władzami Gminy oraz pozostałymi interesariuszami.

INFORMACJA

z wyników konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żółkiewka dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

Zarządzenie Nr 27/17

Wójta Gminy Żółkiewka

 z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żółkiewka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 r. poz. 446 ze zm. oraz § 2 ust. 3 uchwały Nr XXV/161/17 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żółkiewka, zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żółkiewka. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żółkiewka.
 2. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 17 sierpnia 2017 r. do dnia 23 sierpnia 2017 r.
 3. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
 1. Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żółkiewka oraz na stronie internetowej Gminy – www.zolkiewka.pl  oraz dostępnych w sekretariacie Urzędu Gminy.
 2. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 23 sierpnia 2017 r. od godz. 9:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy.
 3. Warsztatów w dniu 23 sierpnia 2017 r. na których omówiony zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żółkiewka. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

§ 2.

 1. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żółkiewka oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 9 sierpnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żółkiewka,  na stronie internetowej Urzędu Gminy Żółkiewka – www.zolkiewka.pl  oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Żółkiewka, w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 2. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Żółkiewka, w terminie do dnia 23 sierpnia 2017 r., do godziny 15.00.

§ 3.

W skład zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji, przygotowanie wstępnej informacji dotyczącej konsultowanego projektu dokumentu, a także sprawozdania z przebiegu konsultacji, wchodzą:

 1. Wojciech Kaczmarczyk – Urząd Gminy Żółkiewka
 2. Barbara Niedźwiedź – Urząd Gminy Żółkiewka
 3. Sebastian Kubina – Urząd Gminy Żółkiewka

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Żółkiewka

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żółkiewka

Jacek Lis

Zarządzenie Nr 28/17

Wójta Gminy Żółkiewka

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Rady Rewitalizacji w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żółkiewka

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 24/17 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady Rewitalizacji w Gminie Żółkiewka zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu reprezentowania interesów wszystkich grup interesariuszy rewitalizacji przy opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy, powołuje się Radę Rewitalizacji w następującym składzie:

 1.  Członkowie Zespołu Projektowego :
  1. Wojciech Kaczmarczyk – Zastępca Wójta Gminy Żółkiewka, koordynator projektu, odpowiedzialny za partycypację społeczną;
  2. Bożena Kalinowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce, specjalista ds. projektowania społecznego;
  3. Ilona Mirosław - ekspert zewnętrzny ds. analiz;
  4. Michał Widomski – ekspert zewnętrzny ds. rozwoju gospodarczego
 2. Przedstawiciele Rady Gminy:
  1. Henryk Jaremek - Radny Rady Gminy Żółkiewka;
  2. Tadeusz Zając – Radny Rady Gminy Żółkiewka;
  3. Stanisław Rogalski – Radny Rady Gminy Żółkiewka;
 3. Przedstawiciele mieszkańców Gminy:
  1. Roman Kozłowski – mieszkaniec sołectwa Żółkiewka
  2. Jan Bobel – mieszkaniec sołectwa Żółkiew
  3. Jacek Rondoś – mieszkaniec sołectwa Żółkiewka
 4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy:
  1. Agnieszka Marzena Zbrońska – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej
  2. Anna Podgórska – Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki
 5. Przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy:
  1. Grzegorz Zwolak – Sklep „METBUD” Grzegorz Zwolak
  2. Michał Marchewka – MARCHEWKA S.C.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Żółkiewka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Żółkiewka

Jacek Lis

INFORMACJA

z wyników konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żółkiewka

                                                       

UCHWAŁA Nr XXVII/177/17

RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA

z dnia 6 listopada 2017 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żółkiewka na lata 2017 - 2023

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  – Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

            Uchwala się Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żółkiewka na lata 2017 – 2023 stanowiący  załącznik do uchwały.

 

§ 2

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Jaremek

 

 

Załącznik do UCHWAŁY Nr XXVII/177/17 RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA z dnia 6 listopada 2017 r. -Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żółkiewka na lata 2017 – 2023

                                                    

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.