Logo Gmina Żółkiewka

News

Wójt Gminy Żółkiewka informuje:

29.07.2016

Informacja

            Informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów z terenu Gminy Żółkiewka na okres świadczeniowy trwający od dnia  01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r. będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Żółkiewka (pokój nr 15).

Uprawnionymi do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są osoby, które mają zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli ich egzekucja jest bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

            Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 2. zawarła związek małżeński                                                            

  Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

   

 1. zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 5. inne zaświadczenia i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, w tym:

1. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek),

2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

4. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

5. orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

6. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

7. zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

8. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169, ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2229, ze zm.).

Po druk wniosku należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Żółkiewce, pokój nr 15.

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.