Logo Gmina Żółkiewka

News

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

28.07.2016

        OBWIESZCZENIE

Starosty Krasnostawskiego

Zgodnie z art. 5a w związku i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) w związku z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23) i art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353),

zawiadamiam

strony postępowania, że organ zgromadził wymagane przepisami prawa dokumenty w sprawie prowadzonej na wniosek inwestora - WINDBUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Szurgota dotyczący zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych EW1, EW2, EW3, EW4, EW5, EW6, EW7, EW8, EW9, EW10, EW11 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i zjazdami z dróg gminnych, powiatowych oraz infrastrukturą elektroenergetyczną i stacją WN/SN (GPO) w obrębie ewidencyjnym Żółkiewka na działkach nr ewid.: 396, 397,413,452, 451, 494, 492, 493, 491, 495, 547, 545, 221, 601, 600, 599, 592, 671, 593, 220, 211, 210, 207, 204, 199, 195, 191, 222, 201, 603, 608, 609, 618, 623, 1065/1, 1065/2 i 1083, w obrębie ewidencyjnym Średnia Wieś na działkach nr ewid.: 966, 31, 254, 255, 256, 257, 259, 224/2, 371, 357, 375, 359, 380/1, 382, 386/1, 392/1, 393, 394, 452, 453, 454, 823/1, 617, 626, 630, 631, 637/4, 633, 635, 638, 639, 643, 651, 652, 410/2, 470, 227, 510, 557, 224/1, 593, 598/2, 822, 606/1, 821, 611, 610, 615/2, w obrębie ewidencyjnym Wola Żółkiewska na działkach nr ewid.: 1/2, 17/3, 3/2 , 3/1, 12, 4/7, 13/3, 10/3.

W związku z powyższym stosownie do art. 10 § 1 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, w terminie 7 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. w Krasnymstawie - pokój nr 106 w godzinach urzędowania t.j.: pon., śr., czw., pt. 7.30-15.30; wt. 8.00-16.00

Zgodnie z art. 28 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy Prawo budowlane stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarzeoddziaływania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie i Urzędu Gminy Żółkiewka oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie i Urzędu Gminy Żółkiewka oraz na terenie inwestycji. LS

 

 

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.