Logo Gmina Żółkiewka

News

Zarządzenie Nr 23/16 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 25 lipca 2016r.

25.07.2016

Zarządzenie Nr  23/16

Wójta Gminy Żółkiewka

z dnia 25 lipca 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016  r.”

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 2  uchwały Nr V/31/15 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 2222) – zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzenie w okresie od dnia 26 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. konsultacji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) działające na terenie gminy Żółkiewka.      

§ 2

1. Konsultacje mają formę pisemnego wyrażania opinii poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do zarządzenia.

 2. Nie wyrażenie opinii w terminie określonym w § 1 ust. 1 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 3

1. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żółkiewka http://ugzolkiewka.bip4.e-zeto.eu/, na stronie internetowej www.zolkiewka.pl   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żółkiewka.

2. Wypełnione formularze  można składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Żółkiewka lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zolkiewka.pl.

§ 4

 Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii oraz stanowisko Wójta Gminy zamieszczone zostaną w biuletynie informacji publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żółkiewka nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt

                                                                                              mgr inż. Jacek Lis

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
  • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.