Logo Gmina Żółkiewka

News

News zdjęcie id 158

UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW!!!

04.04.2017

REGULAMIN REKRUTACJI  PRZEDSZKOLA,

oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Żółkiewce

 1. Rekrutacja kandydatów do oddziału przedszkolnego

Nabór do oddziału przedszkolnego dla dzieci zamieszkujących teren Gminy Żółkiewka ma charakter otwarty.
Do Przedszkola , oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie gminy. Dzieci zamieszkałe na terenie gminy w przypadku wolnych miejsc przyjmowane są z urzędu.

Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców zgodnie z kryteriami.
 

 1. Oddział przedszkolny posiada 24 miejsca dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz 75 miejsc dla dzieci w wieku 5-6 lat.
 2. Dokumenty aplikacyjne składane są w wyznaczonym terminie osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Żółkiewce.
 3. Kolejność składania dokumentów aplikacyjnych nie ma wpływu na zakwalifikowanie dziecka do przedszkola.
 4. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Termin składania dokumentów od 10.04.2017 r. do 19.05.2017 r.
 6. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 7. Ostateczna lista dzieci zakwalifikowanych do zajęć w oddziale przedszkolnym zostanie ustalona przez Komisję rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żółkiewce.
 8. Dzieci, które nie zakwalifikują się z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.
 9. Decyzja o zakwalifikowaniu w postaci listy dzieci oraz listy rezerwowej zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Żółkiewce.
 10. Rodzice zakwalifikowanych dzieci do oddziału przedszkolnego dodatkowo zostaną poinformowani telefonicznie w celu ustalenia terminu spotkania organizacyjnego.
 11. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć w oddziale przedszkolnym wejdzie na jego miejsce kolejna osoba z listy rezerwowej.

Obowiązujące kryteria rekrutacji

I. Kryteria I etapu rekrutacji

1. Wielodzietność rodziny kandydata.
2. Niepełnosprawność kandydata.
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria są równorzędne i mają jednakową wartość – po 1 punkcie.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych (I etapu):
a) dla kryterium 1- wpis we wniosku do oddziału przedszkolnego;
b) dla kryterium 2,3,4,5,- orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
c) dla  kryterium 6 (-zał. nr 3);
d) dla kryterium 7- oświadczenie  rodzica/prawnego opiekuna dołączone do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

 1. Kryteria II etapu rekrutacji -  ustalone przez organ prowadzący                                                               

1. Miejsce zamieszkania – dziecko zamieszkuje na terenie gminy Żółkiewka -1 pkt,

2. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do oddziału przedszkolnego i których rodzice/opiekunowie zgłoszą wolę kontynuacji -1pkt; (zał. nr 1)

3. Pozostawanie  rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności rolniczej bądź gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym –kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko-1pkt, (zał. nr 2, zał. nr 3 i zał. nr 4 )
4. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518, z późn. zm.) – 1 pkt,.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów o których wyżej mowa rodzice/ prawni opiekunowie dziecka lub osoby ( podmioty) sprawujące pieczę zastępczą  nad dzieckiem składają oświadczenie dołączone do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

IV Zasady rezygnacji z uczestnictwa w oddziale przedszkolnym

 1. Rezygnacja z udziału w zajęciach oddziału przedszkolnego następuje poprzez złożenie rezygnacji w formie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna określającego przyczyny.

 

Wójt gminy zaprasza

Jacek Lis

Przyjęcia interesantów: 

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • wtorek: 8.00-16.00

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
tel.: 84 68 31 676
fax: 84 68 31 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.